Paryžiaus Komunos g. 10 A,
LT - 91151, Klaipėda
El. paštas: registratura@vetrungesklinika.lt
Registratūros tel. (8 46) 41 05 70
Registratūros mob. tel. +3706 98 871 97
Šeimos kab. mob. tel. +3706 50 665 01
Rebilitacijos mob. tel. +3706 50 522 49
Klinikos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 19.00

V 8.00 - 18.00 (registratūra)

V 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame

Adresas: Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda
Mob. tel.: +370 698 874 98
Klinikos darbo laikas:
I-V: 8.00 - 18.00
VI-VII: nedirbame

Vidaus tvarkos taisyklės

 
UAB KUNCŲ AMBULATORINĖS KLINIKOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
1. PASKIRTIS
Šios Vėtrungės klinikos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja UAB „Kuncų ambulatorinė klinika“ Vėtrungės medicinos centro (toliau – Įstaiga) darbuotojų, pacientų ir interesantų (lankytojų) tarpusavio santykius, nustato jų pagrindines teises ir pareigas.
 
2. TAIKYMO SRITIS
Su Taisyklėmis privalo susipažinti ir jų laikytis visi Įstaigos darbuotojai, pacientai ir interesantai (lankytojai).
3. SĄVOKOS
 N.a.
4. PROCEDŪROS
4.3 BENDROSIOS NUOSTATOS

Įstaiga yra privati asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – Paslaugos) ir užsiimanti kita veikla, kuri nurodyta jos įstatuose.

Įstaigos darbuotojų, pacientų ir interesantų (lankytojų) tarpusavio santykiai grindžiami savitarpio pagarbos, supratimo ir pagalbos bei pacientų teisių užtikrinimo principais.

Įstaiga vykdydama savo veiklą vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais jai taikomais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, taip pat UAB ,,Kuncų ambulatorinė klinika“ įstatais, lokaliniais (vidiniais) teisės aktais (tvarkomis, standartais, procedūromis, taisyklėmis, aprašais ir kt.) bei šiomis Taisyklėmis.

Taisyklės skelbiamos Įstaigoje, pacientams laisvai prieinamoje vietoje, pavyzdžiui, Įstaigoje esančiame informaciniame stende.

Be aukščiau nurodytų šaltinių Įstaiga ir jos personalas privalo vadovautis UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupės ar jos dalies bendrais sprendimais, tiek kiek juose numatytas jų taikymas Įstaigai vykdant savo veiklą. Tokie sprendimai po jų priėmimo tampa Įstaigos vidaus dokumentais. Tuo atveju, kai Įstaigos atskiri sprendimai prieštarauja UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupės ar jos dalies bendrų sprendimams, Įstaigos personalas privalo vadovautis įmonių grupės ar jos dalies bendrais sprendimais. Šio punkto įgyvendinimo tikslais vartojamos sąvokos:

 • UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupė  – tai grupė toliau nurodytų įmonių, kurios dalyviu yra UAB ,,Kuncų ambulatorinė klinika“, ir kurią sudaro: UAB „Affidea Lietuva“, kodas 300542299; UAB „Medicinos paslaugų grupė“, kodas 304148323; UAB „Alytaus Medea klinika", kodas 300566791; UAB „Šilutės MCT“, kodas 300150444; UAB „MCT kompiuterinė tomografija", kodas 302032665; UAB „Endemik", kodas 220509380; UAB „Endemik didmena“, kodas 302244593, UAB “Kuncų ambulatorinė klinika”, kodas 141292840.
 • UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupės sprendimas – tai aukščiau nurodytų įmonių grupės, kuriai priklauso UAB ,,Kuncų ambulatorinė klinika“, vadovų bendrai priimtas sprendimas (taisyklės, instrukcijos, tvarkos, įsakymai, aprašai ir pan.), kuris taikomas visoms šią įmonių grupę sudarančioms įmonėms ir jos darbuotojams;
 • UAB „Affidea Lietuva“ įmonių grupės dalies sprendimas – tai aukščiau nurodytų įmonių grupės, kuriai priklauso UAB ,,Kuncų ambulatorinė klinika“, dalies vadovų bendrai priimtas sprendimas (bendras sprendimas (taisyklės, instrukcijos, tvarkos, įsakymai, aprašai ir pan.), kuris taikomas tik tą dalį sudarančioms įmonėms ir jos darbuotojams.

4.4  ĮSTAIGOS IR JOS ADMINISTRACIJOS BEI KITŲ PAGALBINIŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS 

Įstaigos darbo laikas:

 • Darbo dienomis: nuo 8.00 val. iki 19.00 val.;
 • Šeštadieniais, sekmadieniais ir Valstybinių švenčių dienomis Įstaiga nedirba.

Įstaigos administracijos bei kitų pagalbinių tarnybų darbo laikas:

 • Darbo dienomis: nuo 8.00 val. iki 17.00 val.;
 • Šeštadienį ir sekmadienį bei Valstybinių švenčių dienomis Įstaigos administracija bei kitos pagalbinės tarnybos nedirba.

4.5  KREIPIMOSI Į ĮSTAIGA TVARKA

Pacientai ir interesantai (lankytojai), atvykę į Įstaigą, privalo susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis.

Įstaigoje pacientai ir interesantai (lankytojai) privalo viršutinius lauko drabužius (paltai, striukės ir pan.) nusivilkti ir juos palikti (pakabinti) Įstaigos administratoriaus nurodytoje vietoje. Drabužiuose nerekomenduojama palikti jokių dokumentų, raktų ar kitokių vertybių (mobiliųjų telefonų, pinigų, papuošalų, mokėjimo kortelių ir pan.). Įstaiga paliktų drabužių ir juose esančių daiktų nesaugo, už juos neatsako.

Asmuo norėdamas gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas Paslaugas, jų teikimo tvarką, kainas ir galimybes jomis pasinaudoti gali žodžiu arba raštu kreiptis į Įstaigą.

Pacientas, besikreipiantis į Įstaigą, aptarnaujamas tik tada, kai Įstaiga kompetentinga ir turi galimybes suteikti pacientui reikalingas Paslaugas.

Pacientas, kuriam reikalingos planinės Paslaugos, turi iš anksto užsiregistruoti.

Pacientai registruojami:

 • telefonu:
  • Registratūra +370 464 10570 arba +370 698 87197 (Įstaigos darbo valandomis);
  • Registracija pas gydytojus specialistus +370 657 51861 (Įstaigos darbo valandomis);
  • Registracija pas reabilitacijos specialistus +370 650 52249 (Įstaigos darbo valandomis);
  • Šeimos kabinetas +370 650 665 01 (darbo dienomis 11:00 - 12:00 ir 15:00 - 16:00);
  • atvykus į Įstaigą (Įstaigos darbo valandomis).

Pacientas gali registruotis pageidaujamoms Paslaugoms. Pacientas neregistruojamas ir nepriimamas, jei Įstaiga negali suteikti reikalingų Paslaugų. Tokiu atveju Įstaigos specialistas informuoja pacientą, kokia asmens sveikatos priežiūros įstaiga galėtų suteikti pageidaujamas paslaugas arba kur pacientas galėtų gauti reikiamą informaciją.

Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie Įstaigoje dirbančius gydytojus, jų darbo laiką, teikiamas Paslaugas, jų teikimo tvarką, kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, taip pat nurodomas jo galimas apsilankymo laikas. Pacientui pareiškus norą gauti Paslaugas siūlomu laiku, pacientas turi nurodyti savo vardą, pavardę ir kontaktinį telefono numerį. Pacientas užregistruojamas tik tuo atveju, jeigu jis sutinka, kad jo nurodytas vardas, pavardė, kontaktinis telefono numeris, pageidaujamos Paslaugos ir sutartas apsilankymo laikas būtų suvesti į elektroninę Įstaigos duomenų bazę. Įstaigos duomenų bazėje esantys asmens duomenys tvarkomi pagal Įstaigos patvirtintą tvarką.

Pacientas privalo kaip įmanoma anksčiau informuoti Įstaigą telefonu apie tai, kad jis nebegali atvykti ar neatvyks Įstaigos registracijos metu patvirtintu laiku.

Pacientas, nebegalintis atvykti registracijos metu patvirtintu laiku į Įstaigą ar šiuo laiku neatvykęs, turi registruotis iš naujo, jeigu pageidauja gauti Paslaugas kitu laiku.

Kiekvienam pacientui, kuriam Įstaigoje teikiamos Paslaugos, pildoma ambulatorinė kortelė.

Atvykęs į Įstaigą, pacientas turi pateikti registratūroje jo asmens tapatybę (pasą, asmens tapatybės kortelę, vaikai - gimimo liudijimą) patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą, asmens tapatybės kortelę, vaikai - gimimo liudijimą), o atvykę su siuntimu – papildomai siuntimą. Privalo būti pateikti originalūs dokumentai.

Įstaigos registratūroje pacientas turi susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir raštu patvirtinti Įstaigos dokumentuose šią aplinkybę. Taip pat pacientas turi susipažinti, užpildyti ir pasirašyti kitus pateiktus dokumentus (sutikimus, formas ir kt.). Neužpildžius ir nepasirašius Įstaigos pateiktų dokumentų, Paslaugos neteikiamos. Jei dėl amžiaus (iki 16 m.), sveikatos būklės ar kitų ypatingų ir teisės aktuose numatytų aplinkybių pacientas negali pats asmeniškai pasirašyti reikiamų dokumentų (išreikšti savo valią), juos turi pasirašyti šį asmenį lydintis atstovas.

Pacientui nuo 16 metų Paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats. Įstatymai gali numatyti atvejus, kai sutikimą dėl Paslaugų teikimo turi teisę duoti tik pilnametis pacientas.

Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų Paslaugos teikiamos tik su jo atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. Įstaigos specialistai visais atvejais turi parinkti tokius Paslaugų tikimo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, Paslaugų teikimo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus.

Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų Paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

4.6  ĮSTAIGOJE TEIKIAMŲ NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS 

Įstaiga teikia Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje nurodytas Paslaugas.

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos kopija iškabinama Įstaigoje, gerai matomoje vietoje, pavyzdžiui, informacinėje lentoje.

Įstaigoje įgalioto asmens patvirtintos ir pacientams teikiamos Paslaugos, jų kainos (nemokamos ar mokamos Paslaugos) bei brangiau kainuojančių Paslaugų kainų skirtumas ir teikimo sąlygos pateikiamos Įstaigos registratūroje (matomoje vietoje), papildomai gali būti skelbiamos Įstaigos informaciniame stende bei interneto svetainėje.

4.7 NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS  

Paslaugos, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, teikiamos pacientams nemokamai tik tuo atveju, jeigu yra visos teisės aktuose nurodytos prielaidos (sąlygos), kurioms esant atitinkamos Paslaugos gali būti teikiamos pacientams nemokamai.

Įstaigoje nemokamai teikiamos tik tos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamos Paslaugos, kurios yra nurodytos galiojančioje Įstaigos sutartyje:

 • su teritorinėmis ligonių kasomis, kai pacientui Paslaugų teikimo dieną teikiamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros, ilgalaikio gydymo bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos ar kitos teisės aktuose nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
 • su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, kurios pacientui Paslaugų teikimo dieną teikia stacionarines paslaugas ar kitas teisės aktuose nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Jeigu Įstaigos Paslaugoms, kurios kompensuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, nustatytas lėšų limitas, tai atitinkamų Paslaugų teikimas (tam skirtas finansavimas), siekiant užtikrinti jų nepertraukiamą bei pastovų teikimą, gali būti išdėstytas tam tikram periodui (pavyzdžiui, kalendoriniams metams). Sprendimas dėl Paslaugų teikimo išdėstymo paskelbiamas Įstaigos informaciniame stende.

4.7.1      Būtinoji medicinos pagalba

Įstaigoje nemokamai visiems pacientams (neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu) pagal kompetenciją teikiama ir/ar organizuojama būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba:

 • Pirmoji medicinos pagalba – tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padėti kitų ar savo sveikatai bei gyvybei, panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei medžiagas, iki nukentėjusiajam/pacientui bus pradėta teikti skubioji institucinė medicinos pagalba arba paciento būklė taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.
 • Skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant arba neatidėliotinai, kai dėl ūmių klinikinių būklių gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.
 • Būtinoji medicinos pagalba teikiama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ patvirtintą Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarką bei mastą.

Būtinosios medicinos pagalbos teikimo metu pacientas padalinyje nėra hospitalizuojamas ar lankomas. Būtinosios medicinos pagalbos teikimo metu yra kviečiama greitoji medicinos pagalba, kuri atvykusi įvertina paciento būklę, suteikia reikiamą pagalbą ir sprendžia dėl tolimesnės būtinosios medicinos pagalbos būtinumo ir jos teikimo.

4.8 MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS  

Pacientai turi sumokėti už Paslaugas tuo atveju, kai Įstaigai už jas neapmokama (nekompensuojama) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, pavyzdžiui:

 • Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
 • Pacientas kreipėsi dėl Paslaugų suteikimo pats, neturėdamas tam būtino siuntimo;
 • Paciento siuntimas neatitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo reikalavimų;
 • Asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurios gydytojas išdavė siuntimą, neturi galiojančios sutarties su teritorine ligonių kasa arba galiojančioje sutartyje nėra numatytas siuntimą išdavusio gydytojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
 • Pacientas savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras (įskaitant nemedicinines ar komforto paslaugas ar procedūras);
 • Pacientas pageidauja gauti Paslaugas skubos tvarka arba greičiau, nei jam yra paskirtas Paslaugų suteikimo laikas;
 • Įstaiga neturi galiojančios sutarties su teritorine ligonių kasa dėl Paslaugas teikiančio gydytojo asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
 • kitais Taisyklėse ir teisės aktuose nustatytais atvejais.

Kiekvienu atveju, kai pacientas Įstaigoje už Paslaugas turi mokėti pats, jis savo parašu turi patvirtinti, kad sutinka gauti mokamas Paslaugas, priešingu atveju Paslaugos neteikiamos.

Už mokamas Paslaugas pacientas susimoka pagal Įstaigoje patvirtintus ir tuo metu galiojančius įkainius.

Už mokamas Paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais (eurais) arba kortele. Po apmokėjimo už Paslaugas pacientui išduodami apmokėjimą patvirtinantys dokumentai, o esant pageidavimui - išrašoma sąskaita–faktūra.

Tą pačią darbo dieną mokamos Paslaugos teikiamos tik po to, kai aptarnaujami visi pacientai, atvykę į Įstaigą dėl tos pačios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurią mokama privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Jeigu registracijos metu nurodytu laiku pacientas neatvyksta, tuo metu gali būti teikiamos mokamos Paslaugos.

4.9 PACIENTO TEISĖS IR PAREIGOS ĮSTAIGOJE   

Pacientas turi šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

Pacientas savo teisėmis privalo naudotis sąžiningai, nepiktnaudžiauti, gerbti kitų asmenų teises ir teisėtus interesus.

Paciento teisės gali būti ribojamos tiek, kiek tai numato teisės aktai ir šios Taisyklės.

Pacientas privalo laikytis Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų pareigų.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas Paslaugas, Įstaiga gali atsisakyti teikti Paslaugas arba Paslaugų teikimas gali būti  nutrauktas,  išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.

4.10 PACIENTO TEISĖS  

Teisė į kokybišką sveikatos priežiūrą:

 • Pacientas turi teisę į kokybišką sveikatos priežiūrą, ir ši teisė nevaržoma paciento lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų, seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 • Kiekviena Paslauga suteikiama laikantis atitinkamų profesinių pareigų ir standartų.

Teisė į pagarbą:

 • Įstaigos pacientas turi teisę į pagarbų bei mandagų aptarnavimą, į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, pagarbų elgesį.

Teisė kreiptis:

 • Pacientas turi teisę kreiptis į Įstaigos darbuotojus visais su teikiamomis Paslaugomis susijusiais klausimais, taip pat kreiptis į Įstaigos administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais, gauti atsakymus į savo klausimus.

Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:

 • Įstaigos paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas.
 • Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti ar gydyti.
 • Visa informacija apie paciento buvimą Įstaigoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas gydymo, diagnostikos ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus ir yra laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties, jeigu kitaip nėra numatyta įstatymuose.
 • Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį Paciento sutikimą, kuriame yra nurodyti tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai Pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems Paciento sveikatos ekspertizę, be Paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti. Kai Pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama Paciento atstovui, sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina Paciento interesams apsaugoti. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, konfidenciali informacija gali būti teikiama vienam iš šio Paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu tiek, kiek būtina Paciento interesams apsaugoti.

Teisė rinktis:

 • Pacientas turi teisę diskutuoti su Įstaigos specialistais dėl Paslaugų  ir su jomis sutikti arba nesutikti. Pacientas parašu patvirtina savo sutikimą ar nesutikimą jam pateiktuose dokumentuose.

Teisė į informaciją:

 • Pacientas turi būti informuojamas apie Taisykles ir Įstaigoje galiojančias tvarkas (procedūras, taisykles ir pan.), kiek tai susiję su jo buvimu Įstaigoje.
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Įstaigoje teikiamas Paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 • Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam Paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 • Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir siūlomas Paslaugas, taip pat jų teikimo rezultatus ir rezultatų vertinimą (tai yra papildomai mokama paslauga).
 • Pacientas turi teisę gauti išsamią informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus ar Įstaigos specialistui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo ar tyrimo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo ar tyrimo, taip pat apie padarinius, atsisakius siūlomo gydymo ar tyrimo. Šią informaciją pacientui Įstaigos specialistas turi pateikti, atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus. Ši informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neteikti pacientui tokios informacijos priima gydantis gydytojas išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui atsirasti, visa šiame punkte numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo pavojus.
 • Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), paciento tėvams (įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio paciento senelių jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:

 • Pacientas turi teisę susipažinti su savo medicinos dokumentais.
 • Medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
 • Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze ar gydymu, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Įstaigos vadovas.
 • Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 • Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui pageidaujant asmens duomenų tvarkymą reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo padaryti ir išduoti asmens sveikatos priežiūros įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas, taip pat išduoti diagnozės ir gydymo aprašymus. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Teisė nežinoti:

 • Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, Įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir kt. negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą pacientas turi aiškiai išreikšti raštu ir patvirtinti parašu.
 • Informacijos pateikimo Pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl Paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių Pacientui ar kitiems asmenims

Teisė žinoti Paslaugų įkainius:

 • Pacientas turi teisę žinoti visas su jam  teikiamomis Paslaugomis susijusias išlaidas.

Teisė skųstis:

 • Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi teisę kreiptis į Įstaigą su skundu ir įstatymų nustatyta tvarka gauti atsakymą apie skundo nagrinėjimo rezultatus.

Teisė į žalos atlyginimą:

 • Pacientas (taip pat kiti įstatymuose nurodyti asmenys) turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises, teikiant Paslaugas, atlyginimą.

Dėl žalos atlyginimo asmuo turi kreiptis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

4.11 PACIENTO PAREIGOS paciento pareigos

Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Įstaigos sveikatos priežiūros specialistais ir darbuotojais.

Pacientas turi laikytis registracijos metu patvirtinto priėmimo laiko. Jei pacientas negali atvykti sutartu laiku, jis turi iš anksto (ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios) informuoti Įstaigos administratorių.

Pacientas, neatvykęs registracijos metu patvirtintu laiku į Įstaigą ar šiuo laiku nebegalintis atvykti, turi registruotis iš naujo, jeigu pageidauja gauti Paslaugas kitu laiku.

Pacientas turi pagarbiai ir deramai elgtis su visais Įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais. Pacientui draudžiama triukšmauti ar kitaip trukdyti Įstaigos darbui.

Pacientas, norėdamas gauti Paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (išskyrus būtinosios pagalbos atvejus), o atvykęs su siuntimu - papildomai siuntimą. Pacientui atsisakius pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, Paslaugos nėra teikiamos.

Pacientas privalo užpildyti, pasirašytinai susipažinti su jam pateiktais medicinos dokumentais (formomis, sutikimais ir pan.). Pacientui, atsisakiusiam užpildyti, pasirašyti dokumentus, Paslaugos nėra teikiamos.

Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas Paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių Paslaugų suteikimo Įstaigos nustatytais atvejais ir tvarka turi patvirtinti raštu. Atsisakiusiam patvirtinti, Paslaugos nėra teikiamos.

Pacientas, norėdamas gauti informaciją apie jam suteiktas Paslaugas, jų rezultatus, taip pat kitą Įstaigos turimą informaciją apie Pacientą, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Pacientas turi rūpestingai elgtis su jam perduotu Įstaigos turtu. Draudžiama niokoti, gadinti ar išsinešti iš Įstaigos jos turtą ar kitokias materialines vertybes.

Pacientas privalo suteikti Įstaigos specialistams išsamią, tikrovę atitinkančią informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas, kurių prašoma nurodyti.

Pacientui draudžiama Įstaigoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir/ar psichotropines medžiagas.

Pacientas turi laiku sumokėti už suteiktas mokamas Paslaugas pagal galiojančius įkainius.

Pacientas turi laikytis asmens higienos reikalavimų.

Pacientas turi vykdyti Įstaigos darbuotojų nurodymus.

Pacientas privalo vykdyti Įstaigos specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų Paslaugų. Pacientas privalo informuoti Įstaigos specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

Pacientas neturi teisės įjungti, išjungti, reguliuoti Įstaigos medicinos prietaisų, keisti jų parametrų. Pacientas privalo laikytis atsargumo reikalavimų, naudodamasis elektros prietaisais ar kita įranga.

Už savo veiksmais Įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą pacientas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Pacientas atvykęs Paslaugų turi būti blaivus, taip pat neapsvaigęs nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Įstaiga turi teisę atsisakyti teikti Paslaugas neblaiviems ar galimai neblaiviems pacientams, taip pat pacientams, kurie galimai apsvaigę nuo narkotikų ar psichotropinių medžiagų (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą). Kilus įtarimui dėl paciento blaivumo, Įstaigos registratorius ar kitas Įstaigos darbuotojas pasiūlo pacientui pasitikrinti blaivumą Įstaigoje esančiu alkotesteriu. Blaivumo patikros rezultatai, taip pat paciento atsisakymas tikrintis blaivumą fiksuojamas pacientų blaivumo patikros registracijos žurnale. Jei alkoholio matuoklis parodo daugiau kaip 0,01 promilių, laikoma, kad pacientas neblaivus. Pacientui atsisakius tikrintis blaivumą, laikoma, kad pacientas taip pat yra neblaivus.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas Paslaugas, Paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus Paciento gyvybei.

4.12 GINČŲ BEI KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTO SPRENDIMO TVARKA 

Pacientui užtikrinama galimybė raštu arba žodžiu išreikšti savo nuomonę apie teikiamų (suteiktų) Paslaugų kokybę, personalo kompetenciją, Įstaigos veiklos organizavimą ir kt.

Jei pacientas mano, kad yra pažeistos jo teisės, arba jo netenkina teikiamų Paslaugų kokybė, jis gali kreiptis į bet kurį Įstaigos darbuotoją arba prašyti susitikti su Įstaigos vadovybe. Įstaiga visada siekia išspręsti konfliktą su pacientu abipusio susitarimo būdu.

Pacientas, manydamas, kad Įstaigoje pažeidžiamos jo teisės, turi teisę pateikti skundą:

 • Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai nenagrinėjami ir grąžinami pacientui nurodant grąžinimo priežastis.
 • Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
 • Įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir pacientui raštu pranešti (išsiųsti arba perduoti, jei pacientas atvyksta į Įstaigą) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų.
 • Pacientas (jo atstovas) nepatenkintas savo skundo nagrinėjimo rezultatais, gali kreiptis į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas ar teismą įstatymų nustatyta tvarka.

Į bet kokius kitus rašytinius prašymus Įstaiga atsako ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo prašymų gavimo, tačiau į šį terminą neįskaitomi teisės aktuose numatytas skundų trūkumų šalinimo laikas (kai jis nustatomas).

Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas Įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą.

Pacientas su skundu dėl jo pažeistų teisių, susijusių su Paslaugų prieinamumu ir kokybe, gynimo turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su privalomojo sveikatos draudimo klausimais, gynimo  –  į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos, dėl jo pažeistų teisių, susijusių su Paslaugų atitiktimi bioetikos reikalavimams, gynimo – į Lietuvos bioetikos komitetą. Į šioje dalyje nurodytas institucijas Pacientas turi teisę kreiptis, tik jeigu nesutinka su Įstaigos priimtu sprendimu išnagrinėjus jo skundą, arba jeigu jo skundas neišnagrinėjamas per nustatytą terminą, taip pat kitais teisės aktų nustatytais atvejais. Šioje dalyje nurodytais atvejais Pacientas turi teisę kreiptis ir tiesiai į teismą, taip pat skųsti teismui šioje dalyje nurodytų institucijų veiksmus ar neveikimą nagrinėjant jo skundą.

Dėl žalos atlyginimo Pacientas turi kreiptis Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka į Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

4.13 MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO IR IŠDAVIMO TVARKA 

Paciento sveikatos (ligos) istorija ir kiti paciento medicinos dokumentų originalai yra Įstaigos nuosavybė ir pacientui neatiduodami.

Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jam gali būti pateikta peržiūrėti asmens sveikatos istorija ar kiti paciento medicinos dokumentai, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojų jo gyvybei.

Išrašą iš medicinos dokumentų lietuvių kalba išduoda pacientui Paslaugas suteikęs gydytojas. Išrašas išduodamas tik esant paciento prašymui ir pateikus paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Išrašai iš medicinos dokumentų rengiami paciento lėšomis pagal Įstaigoje galiojančius įkainius Įstaigos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Išrašų parengimo trukmė – 3 darbo dienos nuo prašymo pateikimo momento.

Esant paciento prašymui ir pateikus paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, pacientui gali būti padarytos ir išduotos Įstaigos patvirtintos paciento medicinos dokumentų kopijos. Medicinos dokumentų kopijos rengiamos Įstaigos nustatyta tvarka ir sąlygomis. Kopijų parengimo trukmė – 4 darbo dienos nuo prašymo pateikimo momento.

Išrašai iš medicinos dokumentų, medicinos dokumentų kopijos atiduodamos tik pačiam pacientui pateiktus asmens tapatybės dokumentą arba paciento įgaliotam atstovui, pateikus asmens tapatybę bei įgaliojimus patvirtinančius dokumentus.

Įstaiga pagal paciento prašymą gali paprasta registruota siunta persiųsti paciento užsakytus ir apmokėtus išrašus iš medicinos dokumentų, medicinos dokumentų kopijas:

 • Siunta siunčiama paciento prašyme nurodytu adresu.
 • Siunta įteikiama bet kuriam paciento nurodytu siuntimo adresu esančiam asmeniui.
 • Įstaiga vykdydama paciento prašymą turi teisę vienašališkai parinkti bet kurį pašto (ar pasiuntinių) paslaugų tiekėją.
 • Registruotos pašto siuntos pristatymas gali užtrukti tam tikrais atvejais net iki 10 darbo dienų ar ilgiau, skaičiuojant šį terminą nuo išsiuntimo dienos. Įstaiga tiesiogiai neįtakoja pašto siuntos pristatymo trukmės bei šių paslaugų kokybės, todėl visas pretenzijas dėl siuntimo trukmės ar šių paslaugų kokybės pacientas turi reikšti pašto (ar pasiuntinių) paslaugų tiekėjui.
 • Siuntimas vykdomas paciento lėšomis pagal Įstaigoje galiojančius įkainius.

Paciento neįgaliotiems asmenims išrašai iš medicinos dokumentų, medicinos dokumentų kopijos neteikiami, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis. Esant įstatymuose numatytoms išimtims, kada gali būti rengiami ir teikiami išrašai iš medicinos dokumentų, medicinos dokumentų kopijos ir skaitmeninės laikmenos su brangiųjų tyrimų vaizdais paciento neįgaliotiems asmenims, minėti dokumentai (laikmenos) rengiami ir teikiami šiems asmenims pagal Įstaigoje galiojančius įkainius.

4.14 INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA 

Informaciją apie sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, pacientui suteikia jį gydantis (siunčiantis Paslaugoms) gydytojas. Informuodamas apie gydymą, gydytojas paaiškina apie gydymo eigą, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius, atsisakius siūlomo gydymo. Šią informacija pacientui gydytojas turi pateikti, atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma paaiškindamas specialius medicinos terminus.

Informacija apie sveikatos būklę neteikiama pacientui tik tais atvejais, kai pacientas pats nesutinka gauti informacijos (reikalingas paciento valios pareiškimas) ir tada, kai pranešimas būtų aiški prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų paciento gyvybei). Tokiais atvejais visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos suteikimu pacientui.

Sveikatos priežiūros specialistas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti.

Informacija apie paciento lankymąsi Įstaigoje, jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo ar gydymo duomenis ir kt. neteikiama telefonu. Informacija elektroniniu paštu teikiama išimtinais atvejais ir tikrai vadovaujantis Įstaigos atskirai nustatyta tvarka (Pacientas iš anksto turi būti nurodęs el. pašto dėžutę, į kurią gali būti siunčiama informacija, informacija siunčiama užkoduota). Paciento elektroniniu paštu atsiųsti dokumentai, kurie pasirašyti elektroniniu parašu, prilyginami įprastiems rašytiniams dokumentams ir nagrinėjami bendra tvarka.

Informacija apie Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama Paciento sutuoktiniui, sugyventiniui (partneriui), Paciento tėvams (įtėviams) ir Paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu. Jeigu nurodytų asmenų nėra arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, informacija apie Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, sveikatos būklę suteikiama vienam iš šio Paciento pilnamečių brolių (seserų) arba vienam iš šio Paciento pilnamečių vaikaičių, arba vienam iš šio Paciento senelių jų prašymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, šie asmenys, kai yra už Pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, taip pat turi teisę lankyti pacientą.

Informacija apie paciento lankymąsi Įstaigoje, jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo ar gydymo duomenis ir kt. neteikiama paciento neįgaliotiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytas išimtis.

4.15 INFORMACIJA APIE PACIENTĄ VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS IR KITOMS ĮSTAIGOMS TEIKIMO TVARKA 

Visa informacija apie pacientą yra konfidenciali ir gali būti teikiama tik gavus raštišką paciento sutikimą, išskyrus atvejus, kai informacija teikiama tarnybiniais tikslais: asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė, institucijoms, kontroliuojančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teismui, prokuratūrai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Tarnybiniais tikslais informacija rengiama ir teikiama pagal Įstaigoje galiojančius įkainius.

Institucijos, norinčios gauti informacijos apie pacientą, Įstaigai privalo pateikti raštišką prašymą, antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo. Prašyme turi būti nurodomas norimos gauti konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Prie institucijos prašymo turi būti pridėtas raštiškas paciento ar jo atstovo sutikimas.

Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatytais atvejais (kai reikia pranešti apie nusikaltimą ir pan.), Įstaiga informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva ir be paciento sutikimo.

Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis (gydęs, tyrimo aprašymą atlikęs) gydytojas. Lydraštį pasirašo Įstaigos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

Žodžiu (telefonu) informacija apie pacientą neteikiama.

4.16 PACIENTO APSILANKYMO TVARKA 

Atvykęs į Įstaigą pacientas pirmiausia turi kreiptis į registratūrą.

Pacientas registratūroje turi pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, o atvykę su siuntimu – papildomai siuntimą. Šie dokumentai reikalingi asmens identifikacijai, draustumo privalomuoju sveikatos draudimu patikrinimui, teisingam duomenų įvedimui į kompiuterinę duomenų bazę. Pacientas taip pat turi atsakyti į administratoriaus užduodamus klausimus, užpildyti ir pasirašyti visus registratūroje pateiktus dokumentus, kuriuos nurodo Įstaigos personalas. Registratūroje patikrinama paciento registracija pasirinktoms Paslaugoms.

Planine tvarka atvykusį pacientą Įstaiga priima registracijoje numatytu laiku. Jei Įstaiga negali priimti paciento tiksliai numatytu laiku ir pacientui tenka palaukti, Įstaigos administratorius informuoja pacientą apie galimą laukimo trukmę, pasiūlo prisėsti laukiamajame. Pacientui nesutikus laukti, susitariama dėl kito apsilankymo laiko, atsižvelgiant į paciento pageidavimus  ir Įstaigos darbo valandas.

Įstaiga gali atsisakyti priimti daugiau kaip 10 minučių pavėlavusį pacientą, jei toks vėlavimas gali sutrikdyti kitų pacientų priėmimą.

Jei pacientui reikalingos Paslaugos (jų teikimo epizodas) negali būti užbaigtas per vieną apsilankymo vizitą, siekiant užtikrinti teikiamų Paslaugų tęstinumą kitas apsilankymas Įstaigoje turi būti iš karto suderintas su Įstaiga (atliekama paciento būsimo apsilankymo registracija).

Jeigu pacientas atvyko iš anksto neužsiregistravęs, Paslaugos jam bus teikiamos tik tuo atveju, jei yra tokia galimybė. Jeigu nėra galimybės suteikti Paslaugų, pacientui pasiūloma registruotis ir atvykti kitu laiku. Jei pacientas nepageidauja atvykti į Įstaigą kitu laiku, jam išaiškinama, kad jis turi teisę kreiptis į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Būtinoji pagalba teikiama be išankstinės registracijos.

Dėl Įstaigos specialisto užimtumo, ligos ar kitų nenumatytų aplinkybių paskirta paciento registracija ir/ar numatytas Paslaugų teikimas gali būti atšaukiamas arba perkeliamas kitai dienai, prieš tai su pacientu telefonu suderinus kito vizito laiką.

4.17 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS 

Įstaiga teikdama Paslaugas tvarko paciento asmeninę informaciją (vardą; pavardę; telefono numerį; gimimo datą; elektroninio pašto adresą; asmens kodą; adresą; socialinio draudimo numerį; sveikatos duomenis ir kt.).

Detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama „Duomenų privatumo pranešime pacientams“.

4.18 DARBŪ SAUGĄ REGKLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS 

Už saugaus darbo Įstaigoje užtikrinimą atsako Įstaigos vadovas.

Už darbų saugos normatyvinių dokumentų laikymąsi atsakingi Įstaigos darbuotojai.

Darbo vietoje laikomasi darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, Įstaigoje galiojančiomis tvarkomis, taisyklėmis, nuostatais ir kt.

Įstaigos patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.

Įstaigoje draudžiama būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.

Įstaigos darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą medicininę aprangą.

Įstaigos elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, telefoniniais ryšiais ir kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

4.19 PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ BEI BRANGIŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR PINIGŲ BEI DOKUMENTŲ REGISTRAVIMAS IR SAUGOJIMAS 

Paciento turimi dirbiniai, brangūs protezai, pinigai, dokumentai Įstaigoje nepriimami, neregistruojami ir nesaugomi.

5. Nuorodos

I-1562

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas (Valstybės žinios, 1996-10-23, Nr. 102-2317)

Patvirtinimas

Parengė:

Patvirtino:

Patvirtinimo data:

Įsakymo Nr.

Daiva Adomaitienė

Kokybės vadovė

Vitalijus Orlovas

Direktorius

2020 m. sausio 30 d.

KVS-2020/01

           

Skambinkite ir rašykite

Vėtrungės klinika
Paryžiaus Komunos g. 10A,
Klaipėda

 

 

Registratūra :

Ginekologinė klinika
Kuncų g. 12-54,
Klaipėda

 
 
 Registratūra:
.

Siųskite užklausą

Partneriai:

 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

Kontaktai

"Vėtrungės klinika"

Paryžiaus Komunos g. 10 A
LT - 91151, Klaipėda
Tel./Faks. (8 46) 41 05 70
Mob. tel. +370 698 871 97
E. paštas: administracija@vetrungesklinika.lt

Ginekologinė klinika

Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda

Mob. tel. +370 698 874 98

Privačios klinikos darbo laikas:

I-IV: 8.00 - 19.00

V: 8.00 - 18.00 (registratūra)

V: 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame


 


 
 

 
 

Bendraukime Facebook