Paryžiaus Komunos g. 10 A,
LT - 91151, Klaipėda
El. paštas: registratura@vetrungesklinika.lt
Registratūros tel. (8 46) 41 05 70
Registratūros mob. tel. +3706 98 871 97
Šeimos kab. mob. tel. +3706 50 665 01
Rebilitacijos mob. tel. +3706 50 522 49
Klinikos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 19.00

V 8.00 - 18.00 (registratūra)

V 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame

Adresas: Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda
Mob. tel.: +370 698 874 98
Klinikos darbo laikas:
I-V: 8.00 - 18.00
VI-VII: nedirbame

Vidaus tvarkos taisyklės

 
UAB KUNCŲ AMBULATORINĖS KLINIKOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1 UAB Kuncų ambulatorinės klinikos vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato pacientų kreipimosi į įstaigą tvarką, paslaugų teikimo, pacientų nukreipimo į kitas gydymo įstaigas, ginčų ir konfliktų sprendimo, informacijos teikimo, medicinos dokumentų išdavimo tvarką, pacientų teises ir pareigas, pateikia kitą informaciją, susijusią su įstaigos vidaus tvarka.

1.2  UAB Kuncų ambulatorinė klinika (toliau tekste klinika) organizuoja ir teikia:

1.2.1  pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas: šeimos  medicinos – šeimos gydytojų praktika, gydytojo odontologo;

1.2.2   specializuotą ambulatorinę konsultacinę asmens sveikatos priežiūrą. Klinika  licencijuota teikti šias antrines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:

1.2.2.1 vidaus ligų;

1.2.2.2 vaikų ligų;

1.2.2.3 neurologijos;

1.2.2.4 kardiologijos;

1.2.2.5 endokrinologijos;

1.2.2.6 hematologijos;

1.2.2.7 dermatovenerologijos;

1.2.2.8 plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos;

1.2.2.9 endoskopijos;

1.2.2.10 echoskopijos;

1.2.2.11 akušerijos ir ginekologijos;

1.2.2.12 urologijos;

1.2.2.13 chirurgijos;

1.2.2.14 abdominalinės chirurgijos;

1.2.2.15 ortopedijos – traumatologijos;

1.2.2.16 fizinės medicinos ir reabilitacijos;

1.2.2.17 odontologinės priežiūros paslaugos: burnos higienisto praktika, odontologija, burnos chirurgija, burnos, veido ir žandikaulių chirurgija, endodontologija, ortopedinė odontologija, periodontologija, vaikų odontologija.

1.2.3  suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I: judamojo-atramos aparato pažeidimų, jonizuojančios spinduliuotės poveikio; suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II: judamojo-atramos aparato pažeidimų, nervų sistemos ligų, ginekologinių ligų.

1.2.4 vaikų ambulatorinės reabilitacijos II: judamojo-atramos aparato pažeidimų.  
   

1.3Klinikoje teikiamos paslaugos:

1.3.1 apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto:

1.3.1.1 šeimos gydytojo ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos;

1.3.1.2 gydytojo akušerio ginekologo konsultacija;

1.3.1.3 gydytojo dermatovenerologo konsultacija;

1.3.1.4 gydytojo kardiologo konsultacija;

1.3.1.5 gydytojo echoskopuotojo konsultacija;

1.3.1.6 gydytojo endoskopuotojo konsultacija;

1.3.1.7 fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija;

1.3.1.8 gydytojo neurologo konsultacija;

1.3.1.9 suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos;

1.3.1.10 gydytojo chirurgo konsultacija;

1.3.1.11 gydytojo ortopedo traumatologo konsultacija;

1.3.1.12 vaikų ligų gydytojo konsultacija;

1.3.1.13 gydytojo odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūroa paslaugas.

1.3.2 mokamos paslaugos:

1.3.2.1 gydytojo endokrinologo konsultacija;

1.3.2.2 gydytojo urologo konsultacija;

1.3.2.3 vidaus ligų gydytojo  konsultacija;

1.3.2.4 gydytojo hematologo konsultacija;

1.3.2.5 abdominalinio chirurgo gydytojo konsultacija;

1.3.2.6 plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo konsultacija

1.3.2.7 psichologo konsultacija;

1.3.2.8 odontologinės priežiūros paslaugos: burnos higienisto praktika, odontologija, burnos chirurgija, burnos, veido ir žandikaulių chirurgija, endodontologija, ortopedinė odontologija, periodontologija, vaikų odontologija ir kt. pagal licenciją.

    PASTABA: mokamoms paslaugoms gali būti priskiriamos 1.2.1 punkte nurodytos paslaugos, kai pacientas kreipiasi 4.1. punkte nurodytais atvejais.".
1.3 Pagrindinės šių taisyklių sąvokos:
Pacientas – asmuo iki 18 metų, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.
Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo asmens dokumentus.
Paciento iki 16 metų atstovai pagal įstatymą yra vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Pacientui, kuriam nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys.
Paciento nuo 16 metų atstovais gali būti atstovai pagal įstatymą - vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas, jei pacientui nustatyta institucinė globa (rūpyba), atstovauja šių įstaigų paskirti asmenys. Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai nurodo medicinos dokumentuose. Paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, atstovu pagal įstatymą yra sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, - vienas iš paciento tėvų (įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų. Nurodyti asmenys nelaikomi paciento atstovais pagal įstatymą, jeigu jie atsisako būti atstovais, pacientas yra paskyręs atstovą pagal pavedimą arba pacientui nustatyta globa (rūpyba).
Diagnostikos ir gydymo metodika – universitetų, mokslo tiriamųjų įstaigų, gydytojų profesinių draugijų parengtas, medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstas dokumentas, kuriuo nustatomi bendrieji sveikatos sutrikimų ir ligų diagnozavimo ir gydymo principai.
 

2. PACIENTŲ PRISIRAŠYMO, KREIPIMOSI ŠEIMOS GYDYTOJO, GYDYTOJO SPECIALISTO AR GYDYTOJO ODONTOLOGO PASLAUGAI BEI ŠEIMOS GYDYTOJO IŠKVIETIMŲ Į NAMUS TVARKA

 

2.1 Pacientai, norintys gauti pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas klinikoje, registratūros darbuotojui pateikia asmens tapatybę įrodantį dokumentą, pasirenka konkretų klinikoje dirbantį šeimos gydytoją, registratūroje užpildo ir pasirašo prašymą F.Nr.025 – 025 – 1a gydytis klinikoje.
2.2 Pacientai šeimos gydytojo paslaugoms, gydytojų specialistų ar gydytojo odontologo konsultacijoms, ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms registruojami iš anksto telefonu arba atvykus į klinką, įrašant kompiuterinėje duomenų sistemoje esančiame "Išankstinės pacientų registracijos žurnale", išduodant "Išankstinės registracijos taloną" arba telefonu informuojant apie gydytojo priėmimo laiką.
2.3 Pacientas, kreipdamasis dėl paslaugų, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto privalo pateikti šiuos dokumentus:
         2.3.1 šeimos gydytojo, gydytojo odontologo paslaugoms privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą,
         2.3.2 gydytojų specialistų paslaugoms, privalo pateikti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
         2.3.3 suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II paslaugoms privalo pateikti asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir siuntimą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už ambulatorinę reabilitaciją.
2.4 Pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.
Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui iki 16 metų ir nėra jo atstovų: vieno iš tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
Dėl paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai paciento tėvai (įtėviai) tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.
Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir jo atstovų nėra arba jie atsisakė būti atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrįsti paciento medicinos dokumentuose.
2.5 Pacientai šeimos gydytojų paslaugoms, gydytojo odontologo paslaugoms, gydytojų specialistų konsultacijoms ar ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms priimami pagal kompiuterinėje duomenų sistemoje esančiame "Išankstinės pacientų registracijos žurnale" nurodytą eilę.
2.6 Šeimos gydytojo iškvietimo į namus tvarka:
          2.6.1 vizitus į namus registruoja medicinos registratorė telefonu arba tiesiogiai sergančiojo artimiesiems kreipiantis į registratūrą nuo pirmadienio iki penktadienio 8.00 val. iki 12.00 val. Medicinos registratorė, priimdama iškvietimą į namus, jį užregistruoja „Iškvietimų į namus registracijos žurnale". Po 12.00 val. iškvietimus į namus priima pats gydytojas. Gydytojas priima sprendimą ar yra indikacijos vykti pas pacientą į namus ir suderina atvykimo laiką. Atliekant gydytojo paslaugą vaikui, namuose privalo būti vienas iš tėvų (globėjų).
          2.6.2 šeimos medicinos gydytojas atlieka vizitus į namus pas pacientus pagal žemiau išvardintas indikacijas:
                 2.6.2.1 naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose", nustatyta tvarka;
                2.6.2.2 sergantys vaikai iki 1 metų amžiaus;
                2.6.2.3 vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
                2.6.2.4 asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
                2.6.2.5 pacientai, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (pacientas negali savarankiškai judėti);
                2.6.2.6 pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
                2.6.2.7 pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai;
          2.6.3 jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka aukščiau išvardintų gydytojo paslaugų namuose indikacijų, jam gydytojo paslauga namuose neteikiama, pacientas atvyksta į įstaigą pats.
          2.6.4 gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu".
2.7 Vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu, klinikoje ir paciento namuose teikiama būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba. Jeigu teikiantys būtinąją (pirmąją ir skubiąją) medicinos pagalbą gydytojai nustato, kad pacientą būtina nedelsiant siųsti į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) ir iškviečia greitąją medicinos pagalbą.
2.8 Jei, gydytojo nuomone, paciento sveikatos būklė reikalauja planinio stacionarinio sekimo ir gydymo, gydytojas užpildo siuntimą (F.Nr.027/a) planiniam stacionariniam gydymui, užregistruoja pacientą planinei stacionarizacijai.
2.9 Apie paciento lankymąsi įstaigoje pažymima kompiuterinėje duomenų sistemoje esančiame "Išankstinės pacientų registracijos žurnale", kiekvienam pacientui užpildoma "Asmens sveikatos istorija" F.Nr.025/a, nėščiosioms – "Nėštumo ir gimdymo istorija" F. Nr. 096/a ir "Nėščiosios kortelė" F. Nr. 025 - 113/a, vaikams – „Vaiko sveikatos raidos istorija" F.Nr. 025 – 112/a, odontologo pacientams – „Odontologo įrašai" F.Nr. 025-043/a.
Klinikoje pildomi ir kiti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos numatyti dokumentai bei LR Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos medicinos formos. Šie dokumentai saugomi LR Sveikatos apsaugos ministerijos bei įstaigos vadovo nustatyta tvarka.

 

3. NEMOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA, JŲ TEIKIMO TVARKA

 

3.1 Teisę į nemokamas:
       3.1.1 šeimos gydytojo paslaugas turi asmenys, kurie prisirašę prie klinikos ir yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones ar pageidauja atlikti laboratorinius tyrimus ar gydymo procedūras;
       3.1.2 gydytojo odontologo paslaugas turi asmenys, kurie prisirašę prie klinikos ir yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu;
       3.1.3 gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugas, dėl kurių sudaryta sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, turi asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones, nemedicinines paslaugas ar pageidauja atlikti laboratorinius, kitus diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras;
      3.1.4 ambulatorinės reabilitacijos paslaugas turi asmenys, kurie yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.
3.2 Klinikoje teikiamos nemokamos paslaugos:
      3.2.1 būtinoji (pirmoji ir skubioji) medicinos pagalba;
      3.2.2 šeimos gydytojo paslaugos, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones ar pageidauja atlikti laboratorinius, kitus diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras:
              3.2.2.1 nemokamai bendras kraujo tyrimas atliekamas keturių parametrų (Hb, leukocitai, trombocitai, Ht);
              3.2.2.2 nemokamai C-reaktyvus baltymas atliekamas, esant aukštesnei kaip 38,5 temperatūrai ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai bei esant neaiškios kilmės karščiavimui 3 ir daugiau dienų.
      3.2.3 pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos:
             3.2.3.1 vaikai iki 18 metų;
             3.2.3.2 asmenys, besimokantys dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai;
             3.2.3.3 socialiai remtini asmenys, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą;
             3.2.3.4 asmenys, prisirašę prie klinikos (mokama pagal patvirtintą įstaigos kainyną už plombines medžiagas, kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į šių medžiagų ir priemonių kiekį).
      3.2.4 specializuotos antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, dėl kurių apmokėjimo sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa, turint pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą, asmens tapatybę įrodantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones, nemedicinines paslaugas ar pageidauja atlikti laboratorinius, kitus diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras bei nori gauti paslaugą ne eilės tvarka;
      3.2.5 fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūrų kompleksai:

        3.2.5.1 po penkias fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūras: sausas rankinis masažas, fizioterapija, kineziterapija/ergoterapija;

        3.2.5.2 trys vertikalių vonių procedūros ir penkios fizioterapijos procedūros;

        3.2.5.3 trys povandeninio masažo procedūros ir po penkias fizioterapijos, kineziterapijos/ergoterapijos procedūras;

        3.2.5.4 pacientas pasirašytinai patvirtina pasirinktą kompleksą, paslaugos teikiamos 3/5 darbo dienas nepertraukiamai.

3.2.6 suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos, dėl kurių apmokėjimo sudaryta sutartis su teritorine ligonių kasa;
      3.2.7 laikinojo nedarbingumo ekspertizė;
      3.2.8 informacinės paslaugos ligų profilaktikos klausimais.
3.3 Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo privalo pateikti:
      3.3.1 šeimos gydytojo paslaugoms - asmens tapatybę įrodantį dokumentą,
      3.3.2 gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugoms - pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą ir asmens tapatybę įrodantį dokumentą;
      3.3.3 suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I, suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos II, vaikų ambulatorinės reabilitacijos II paslaugoms - asmens tapatybę įrodantį dokumentą ir siuntimą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už ambulatorinę reabilitaciją.
3.4 Reikalavimas, nustatytas 3.1 punkte, netaikomas pacientams, kurie kreipėsi dėl būtinosios (pirmosios ir skubiosios) medicinos pagalbos suteikimo. Būtinoji pagalba teikiama nemokamai visiems pacientams LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigos direktoriaus nustatyta tvarka.
3.5 Informacija apie teikiamas nemokamas paslaugas teikiama įstaigos registratūroje, skelbimų lentoje, internetiniame tinklalapyje.

 

4. MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO TVARKA

 

4.1 Klinikoje teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai:
     4.1.1 pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir jam nereikalinga būtinojo medicinos pagalba;
     4.1.2 pacientas yra neprisirašęs klinikoje ir pageidauja gauti šeimos gydytojo paslaugas;
     4.1.3 pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, tačiau neturėdamas gydytojo siuntimo, savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos;
     4.1.4 pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Pacientams, prisirašiusiems prie klinikos šeimos gydytojų, gydytojų specialistų paslaugos, diagnostiniai tyrimai teikiami su nuolaida (žr. kainyną);
     4.1.5 pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o įstaiga turi galimybes suteikti daugiau paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa;
     4.1.6 pacientas pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas. Prie šių paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, procedūras;
     4.1.7 pageidauja, kad būtų padarytos medicinos dokumentų kopijos, gauti išrašus apie sveikatos būklę, kad gydytojas priimtų po priėmimo valandų ar gydytojas atvyktų į namus, nesant medicininių indikacijų arba po šeimos gydytojo darbo valandų;
     4.1.8 kai kreipiasi užsienio piliečiai, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, išskyrus atvejus, kai užsienio piliečiai Lietuvos Respublikoje yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu;
     4.1.9 pageidauja paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa;
     4.1.10 visais atvejais, kai numatoma atlikti paslauga LR sveikatos ministro įsakymais priskirta tik mokamų paslaugų grupei – profilaktiniai patikrinimai (vairuotojų, dėl ginklo ir pan.);
     4.1.11 pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi turėdamas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai, norėdamas gauti daugiau nei penkias vienos rūšies fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūras arba pageidauja, kad būtų papildomai skiriamos procedūros gretutiniams lėtiniams susirgimams gydyti;
     4.1.12 pacientas pageidauja įstaigoje teikiamų nemedicininių paslaugų (dokumentų kopijos, ultragarsinių tyrimų įrašymo į DVD, echogramų kopijų ir t.t).
4.2 Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas nustato klinikos direktorius.
4.3 Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų asortimentą, jų kainas teikiama klinikos padalinių registratūrose ir gydytojų kabinetuose. Prieš suteikiant tam tikrą mokamą paslaugą, gydytojas ar slaugos specialistas informuoja pacientą apie paslaugos kainą.
4.4 Mokamų paslaugų apmokėjimo tvarka:
     4.4.1 už diagnostinių tyrimų paslaugas ir/ar gydytojo konsultaciją apmokama įstaigos padalinių registratūrose prieš mokamos paslaugos suteikimą.
     4.4.2 pacientui pageidaujant gauti mokamą paslaugą pacientui užpildomas "Susitarimas dėl papildomo pageidaujamų paslaugų apmokėjimo" KVSF 04/1 – 1 NIPA, kuriame įrašomas elektroninio kasos aparato čekio numeris, pasirašo pacientas ar jo atstovai, patvirtinantys sutikimą gauti mokamas paslaugas. Elektroninio kasos aparato čekis atiduodamas pacientui, kasos aparato kontrolinė juosta lieka įstaigoje ir saugoma 2 metus.

 

5. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

5.1 Pacientų teisė į sveikatos priežiūrą:
     5.1.1 pacientams turi būti suteikta kvalifikuota sveikatos priežiūra;
     5.1.2 paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar savivaldybių bei Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų, nustato LR įstatymai ir kiti teisės aktai;
     5.1.3 pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų, neįgalumo;
     5.1.4 pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas, sveikatos priežiūros personalo pagarbų elgesį;
     5.1.5 jei dirba keli tos pačios specialybės gydytojai, pacientui sudaroma galimybė pasirinkti gydytoją, toks pageidavimas nėra įvykdytinas gydytojui atostogaujant, esant tarnybinėje komandiruotėje, kvalifikacijos kėlimo kursuose, sergant, kai pacientas turi šeimos gydytojo siuntimą, o dirbantis įstaigoje gydytojas neteikia iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų paslaugų.
Pacientams iki 16 metų parinkti sveikatos priežiūros specialistą turi teisę paciento atstovai pagal įstatymą. Pacientai nuo 16 metų turi teisę patys pasirinkti sveikatos specialistą, arba specialistą gali parinkti jo atstovas (kai pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų);
     5.1.6 būtinoji medicinos pagalba turi būti suteikta neatidėliotinai. Jeigu nėra galimybių laiku suteikti tinkamą būtinąją medicinos pagalbą arba jei įstaiga pagal savo kompetenciją pacientui būtinosios pagalbos suteikti negali, gydytojas apžiūrėjęs pacientą iškviečia greitąją medicinos pagalbą, kad pacientas, kaip įmanoma greičiau būtų pervežtas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą;
     5.1.7 pacientas gydančio gydytojo siūlymu turi teisę pasirinkti - gydymo ir tyrimo metodus ar atsisakyti jų;
     5.1.8 pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis;
     5.1.9 pacientams skiriant medikamentus, turi būti laikomasi racionalaus vaistų vartojimo principų:
             5.1.9.1 tinkama indikacija – sprendimas išrašyti vaistą(us) turi būti racionalus, o gydymas šiuo vaistu turi būti efektyvus ir saugus;
             5.1.9.2 tinkamas vaistas – vaistas pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir finansinį prieinamumą (atsižvelgiama į vaistų kaštus pacientui ir PSDF biudžetui);
             5.1.9.3 tinkamas pacientas – vaistas yra priimtinas pacientui, nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų reiškinių tikimybė yra minimali;
             5.1.9.4 tinkama informacija – pacientui turi būti suteikiama aktuali, tiksli, svarbi ir aiški informacija apie jo būklę ir paskirtą vaistą;
             5.1.9.5 tinkama stebėsena – turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo vaistais poveikio (efekto) stebėsena.
     5.1.10 pacientams suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų;
     5.1.11 paciento teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, nustato LR Sveikatos draudimo įstatymas;
5.2 Pacientų ir jų atstovų teisė į informaciją:
     5.2.1 pacientai ir jų atstovai turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas medicinos ir ne medicinos paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Informaciją apie visas teikiamas paslaugas teikia įstaigos registratūros darbuotojai, gydytojai bei slaugos specialistai;
     5.2.2 pacientas ir jo atstovas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją;
     5.2.3 pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, jei paciento raštu pateiktame prašyme nenurodyta kitaip. Tokios informacijos teikimo tvarka nustatyta šių taisyklių 7.1 p.
     5.2.4 esant galimybei rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas pacientas ir/ar jo atstovas turi teisę susipažinti su šių metodikų ypatybėmis ir jam turi būti suteikta pasirinkimo galimybė. Visais atvejais pacientų diagnostikos ir gydymo metodikų pasirinkimas, įforminamas raštu. Už pacientus iki 16 metų, taip pat už kitus pacientus, kurie dėl savo būklės negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikų, pasirenka ir pasirašo jų atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, tai diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į paciento interesus.
     5.2.5 jeigu pacientas raštu pateikė pageidavimą nežinoti informacijos apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę, jam ši informacija neteikiama;
     5.2.6 apie visas asmens sveikatos priežiūros paslaugas turi būti įrašyta į paciento medicinos dokumentus;
     5.2.7 be paciento iki 16 metų atstovo ir Vaikų teisių apsaugos tarnybos sutikimo, bei paciento nuo 16 metų sutikimo negalima paciento įtraukti į biomedicininius tyrimus. Pacientai ir jų atstovai informuojami, pacientai rašo atskirą sutikimą, kad sutinka būti įtraukti į mokymo procesą, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia raštu, kuris saugomas medicinos dokumentuose.
     5.2.8 pageidavimus dėl informacijos suteikimo, medicinos dokumentų ar jų kopijų pateikimo, prašymo paaiškinti įrašus jo medicininėje dokumentacijoje, pagrįsto prašymo ištaisyti, užbaigti, panaikinti ir/ar pakeisti netikslius, neišsamius duomenis pacientas pareiškia gydančiam gydytojui;
     5.2.9 pacientų pareigos:
             5.2.9.1 pacientas privalo:
                      5.2.9.1.1 pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis šiomis taisyklėmis, kitais įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas;
                      5.2.9.1.2 rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su įstaigos specialistais ir darbuotojais;
                      5.2.9.1.3 pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus;
                      5.2.9.1.4 pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, turimą ypač pavojingų užkrečiamų ligų infekciją, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas;
                      5.2.9.1.5 pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi raštu patvirtinti „Paciento sutikimų lape";
                      5.2.9.1.6 pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą;
                      5.2.9.1.7 atvykti pas gydytoją nurodytu laiku, jei atvykti negali, privalo apie tai informuoti registratūrą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios;

                 5.2.9.1.8 užsiregistravus fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūroms, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti reabilitacijos skyrių; paslaugos suteikimo data nekeičiama, išskyrus atvejį, jei neatvykstama dėl ligos ir pristačius gydytojo pažymą;

                      5.2.9.1.9 atvykti tinkamai pasiruošus tyrimams;
                      5.2.9.1.10 vykdyti medicinos personalo nurodymus;
                      5.2.9.1.11 laiku ir pilnai pagal galiojančius įkainius sumokėti už suteiktas paslaugas;
                      5.2.9.1.12 tausoti įstaigos turtą, saugoti atsineštus savo asmeninius daiktus;
                      5.2.9.1.13 laikytis higienos reikalavimų;
                      5.2.9.1.14 pacientas turi atlyginti įmonei padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka.
        5.2.9.2 Įstaigoje draudžiama:
                      5.2.9.2.1 triukšmauti;
                      5.2.9.2.2 rūkyti;
                      5.2.9.2.3 perduoti informaciją apie kitus pacientus;
                      5.2.9.2.4 išsinešti iš įstaigos medicininę dokumentaciją;
                      5.2.9.2.5 savališkai daryti pataisymus medicininėje dokumentacijoje.
         5.2.10 Pacientą echoskopiniame kabinete gali lydėti ne daugiau kaip du žmonės.
         5.2.11 Jei tyrimas neatliktas arba atliktas nekokybiškai dėl paciento kaltės, pinigai už sumokėtą procedūrą nėra grąžinami. Sekančiai procedūrai taikoma 20proc. nuolaida.
         5.2.12 Jei pacientas neatvyksta paskirtai procedūrai, registracijos mokestis nėra grąžinamas. Persikelti procedūros datą, kai buvo sumokėtas registracijos mokestis, galima tik vieną kartą.
         5.2.13 Pacientai, kurie yra registruoti kolonoskopiniam tyrimui ir prieš 48 val. neinformuoja apie atvykimą, yra braukiami iš registracijos ir į jų vietą registruojami kiti pacientai.
         5.2.14 Pacientas, jo įstatyminis atstovas dėl nepatenkinamos sveikatos priežiūros turi teisę skųstis. Konfliktų ir ginčų sprendimų tvarka nustatyta šių taisyklių 6.1 punkte.
         5.2.15 Pacientas įstatymų nustatyta tvarka turi teisę gauti atlyginimą už žalą, padarytą pacientams teikiant sveikatos priežiūros paslaugas dėl klinikos darbuotojų kaltės.

 

6. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGŲ IR PACIENTŲ
SPRENDIMO TVARKA

 

6.1 Pacientas ar jo įstatyminis atstovas nepatenkintas sveikatos priežiūra, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, kilus ginčui ar konfliktui tarp darbuotojo ir paciento, pacientas ar jo įstatyminis atstovas gali kreiptis į klinikos administraciją žodžiu (mob. tel. 8 (652) 39879) arba raštu, laikydamasis šioje taisyklių dalyje nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų:
          6.1.1. pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos;
          6.1.2  skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo priežastis.;
         6.1.3 pacientas kartu su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą;
         6.1.4 įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų;
         6.1.5 į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas - LR Sveikatos apsaugos ministeriją, Valstybinio medicininio audito inspekciją, Lietuvos medicinos etikos komitetą, teismą. pacientas turi teisę kreiptis tik nepatenkintas skundo nagrinėjimu įstaigoje;
        6.1.6 kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas įstaigą civiline atsakomybe apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą;
6.2 Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai ir jų atstovai turi teisę apskųsti įstatymų nustatyta tvarka.

 

7. INFORMACIJOS PACIENTUI, JO ATSTOVAMS APIE JO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA

 

7.1 Pacientui, jo įstatyminiam atstovui paprašius ir pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei paciento atstovavimo dokumentus, gydantis gydytojas turi informuoti apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį ir gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
7.2 Įstaigoje gydomo paciento (jo atstovo) pageidavimas susipažinti su medicinos dokumentais vykdomas direktoriaus kabinete, dalyvaujant pacientą gydančiam gydytojui. Išsinešti iš įstaigos medicinos dokumentaciją pacientui (jo atstovui) griežtai draudžiama!!! Šiame punkte nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui (jo atstovui) ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus gydantis gydytojas įrašo paciento medicinos dokumentuose.
7.3 Pacientui (jo atstovui) pageidaujant, gydantis gydytojas paaiškina pacientui (jo atstovui) įrašų medicinos dokumentuose prasmę. Pacientas gali paprašyti, kad gydantis gydytojas pakeistų, perrašytų netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis medicinos dokumentuose arba išbrauktų duomenis, nesusijusius su diagnoze. Tokiu atveju, pacientas rašo prašymą (laisva forma) įstaigos direktoriui, nurodydamas, kokius duomenis gydantis gydytojas turėtų pakeisti, įrašyti, ištaisyti. Jeigu paciento reikalavimas yra pagrįstas, gydantis gydytojas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti įrašus paciento medicinos dokumentacijoje. Gydytojo ir paciento (jo atstovo) ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia įstaigos direktorius, dalyvaujant gydančiam gydytojui arba direktoriui pavedus, įstaigoje dirbančių gydytojų specialistų konsiliumas.
7.4 Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti tik jo atstovai. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, gydantis gydytojas, pateikdamas informaciją, turi vadovautis nepilnamečio paciento interesais. Su pacientų nuo 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti pats pacientas, jo atstovai, nurodyti "Paciento valios pareiškime" KVSF 04/2 – 1 NIPA.

 

8. MEDICININIŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO IR IŠDAVIMO TVARKA.
INFORMACIJOS APIE PACIENTO SVEIKATĄ TEIKIMO TVARKA
KITIEMS ASMENIMS

 

8.1 Medicininių dokumentų nuorašai:
      8.1.1 dėl medicininių dokumentų nuorašų pacientas, jo atstovas raštu kreipiasi į įstaigos direktorių. Prašantis medicinos dokumentų nuorašų pacientas privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą, atstovai – atstovavimą pagrindžiantį dokumentą ir paciento asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Prašyme nurodomas prašomo dokumento pavadinimas bei jo panaudojimo tikslas. Dokumento nuorašas turi būti padarytas per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Nuorašas patvirtinamas gydančio gydytojo ir įstaigos direktoriaus parašu, spaudu, įstaigos spaudu ir apmokamos paciento lėšomis.
Jei įstaigoje nėra dokumentų apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas, pacientas (jo atstovas) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos apie tai informuojamas raštu.
     8.1.2 dokumentų nuorašai kitiems fiziniams asmenims išduodami tik esant raštiškam paciento, jo atstovo sutikimui, išskyrus atvejus, kai:
             8.1.2.1 dokumentų nuorašų reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydant ar slaugant pacientą;
             8.1.2.2 asmenys, atliekantys paciento sveikatos ekspertizę;
             8.1.2.3 taip pat institucijos, kontroliuojančios sveikatos priežiūros veiklą;
             8.1.2.4 teismas, prokuratūra, kvotos organai ir kitos valstybės institucijos, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos įstatymai. Šios institucijos, norėdamos gauti dokumento nuorašą, turi kreiptis į įstaigos direktorių, pateikdamos antspauduotą ir pasirašytą institucijos vadovo dokumentų poėmio aktą arba jo kopiją. Prašyme turi būti nurodytas informacijos pobūdis bei jos panaudojimo tikslas.
8.2 Medicininių dokumentų kopijos:
      8.2.1 Pacientui (jo atstovui) pageidaujant, laisva forma pateikus prašymą direktoriui per 1 darbo dieną padaromos medicinos dokumentų kopijos, kurios apmokamos paciento lėšomis. Medicininių dokumentų kopijos tvirtinamos gydančiojo gydytojo arba administratoriaus.
8.3 Informacijos teikimas kitiems asmenims:
      8.3.1 visa informacija apie paciento lankymąsi įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą;
      8.3.2 jei informacija yra suteikiama asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientus, atliekantiems pacientų sveikatos ekspertizę, teisėsaugos institucijoms taip pat institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę kontroliuoti sveikatos priežiūros veiklą, sutikimas nėra būtinas.
      8.3.3 telefonu informacija neteikiama.

 

9. ĮSTAIGOS DARBO LAIKAS

 

Registratūra Paryžiaus Komunos 10A: I – V nuo 8.00 – 19.00 val.
Registratūra Kuncų g. 12 – 54: I – V nuo 8.00 – 18.00 val.
Administracija Paryžiaus Komunos 10A: I-IV nuo 8.00 – 17.00 val., V- 8.00 – 15.45 val.

 

10. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ
NUOSTATOS

 

10.1 Už darbų saugą ir sveikatą atsako klinikos direktorius.
10.2 Darbo aplinka ir darbo vietos turi atitikti saugos darbe ir sveikatos norminių aktų reikalavimus.
10.3 Klinikoje leidžiama naudoti tik techniškai tvarkingas, atitinkančias saugos ir sveikatos reikalavimus darbo priemones. Darbuotojai aprūpinami individualiosios saugos priemonėmis, LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nustatyta tvarka apmokomi ir instruktuojami darbui su kenksmingomis ir pavojingomis medžiagomis.
10.4 Saugaus darbo organizavimui ir vykdymui klinikoje rengiamos darbų saugos instrukcijos, su kuriomis darbuotojai supažindinami pasirašytinai. Ne rečiau kaip kartą per 12 mėn. organizuojami periodiniai instruktavimai darbų saugos klausimais.
10.5 Pacientų sveikatos apsaugos tikslais klinikoje medicinos darbuotojai pagal nustatytą grafiką privalo pasitikrinti sveikatą. Darbuotojas, atsisakęs nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, nušalinamas nuo darbo ir jam nemokamas darbo užmokestis. Toks atsisakymas laikomas darbo drausmės pažeidimu.
10.6 Klinikos darbuotojai, atlikdami darbines pareigas, privalo:
       10.6.1 mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimus;
       10.6.2 laikytis medicinos prietaisų eksploatavimo taisyklių; nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai informuoti klinikos direktorių;
       10.6.3 naudoti individualiosios saugos priemones;
       10.6.4 imtis priemonių ir pagal galimybes bei kompetenciją pašalinti priežastis, dėl kurių gali įvykti nelaimingi atsitikimai, apie tai nedelsiant informuoti klinikos direktorių.
 

11. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, PINIGŲ, DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA

 

11.1 Už paciento turimus vertingus daiktus, pinigus, mobiliuosius telefonus klinika neatsako.

 

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12.1 Atstovai iš kontroliuojančių įstaigų bei kiti asmenys, atvykstantys į kliniką susipažinti su jos veikla ir kitais klausimais, privalo prisistatyti klinikos direktoriui.
12.2 Prireikus šios taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir tvirtinamos klinikos direktoriaus.

_____________

 

Skambinkite ir rašykite

Vėtrungės klinika
Paryžiaus Komunos g. 10A,
Klaipėda

 

 

Registratūra :

Ginekologinė klinika
Kuncų g. 12-54,
Klaipėda

 
 
 Registratūra:
.

Siųskite užklausą

Partneriai:

 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

Kontaktai

"Vėtrungės klinika"

Paryžiaus Komunos g. 10 A
LT - 91151, Klaipėda
Tel./Faks. (8 46) 41 05 70
Mob. tel. +370 698 871 97
E. paštas: administracija@vetrungesklinika.lt

Ginekologinė klinika

Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda

Mob. tel. +370 698 874 98

Privačios klinikos darbo laikas:

I-IV: 8.00 - 19.00

V: 8.00 - 18.00 (registratūra)

V: 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame


 


 
 

 
 

Bendraukime Facebook