Paryžiaus Komunos g. 10 A,
LT - 91151, Klaipėda
El. paštas: registratura@vetrungesklinika.lt
Registratūros tel. (8 46) 41 05 70
Registratūros mob. tel. +3706 98 871 97
Šeimos kab. mob. tel. +3706 50 665 01
Rebilitacijos mob. tel. +3706 50 522 49
Klinikos darbo laikas:
I-IV 8.00 - 19.00

V 8.00 - 18.00 (registratūra)

V 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame

Adresas: Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda
Mob. tel.: +370 698 874 98
Klinikos darbo laikas:
I-V: 8.00 - 18.00
VI-VII: nedirbame

Privatumo politika

Privatumo politika

 

Ši privatumo politika parengta pagal Klinikos direktoriaus patvirtintas duomenų tvarkymo taisykles.

Klinikoje duomenų tvarkymas organizuojamas remiantis:

 

I. Rekvizitai

 

Duomenų valdytojas: UAB Kuncų ambulatorinė klinika (toliau – Klinika), įm. k. 141292840, Kuncų g. 12-54, Klaipėda, tel. nr. (8-46) 410 570.

 

Duomenų apsaugos pareigūnas: Vytautas Imbrasas, el. p. duomenuapsauga@vetrungesklinika.lt.

 

II. Kokius Jūsų duomenis tvarkome ir kokiu tikslu?

 

Klinikoje neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:

 • Klinika pacientų (t.y. fizinių asmenų, kurie naudojasi arba ketina naudotis bet kokiomis Įstaigos teikiamomis sveikatos priežiūros ar sveikatinimo paslaugomis, toliau – Pacientai), taip pat Klinikos pastatų saugumo užtikrinimo tikslu tvarko tokius duomenų subjektų duomenis: į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių duomenų subjektų atvaizdus;
 • Klinika sveikatos priežiūros ir susijusių paslaugų teikimo bei šių paslaugų administravimo, vidaus bei išorinio audito atlikimo ir teisės aktų reikalavimų vykdymo tikslu tvarko tokius Pacientų asmens duomenis:
  • Bendrieji Paciento asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, mirties data, deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, faktinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kontaktinių asmenų duomenys (vardas, pavardė, ryšio su Pacientu tipas – giminystės / atstovavimo ar kitas, kontaktiniai duomenys – telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas), ryšys su motina (šis duomuo tvarkomas, kai Pacientas yra naujagimis ir neturi Asmens kodo), nuoroda į naujagimio motinos duomenis, lytis, šeiminė padėtis, asmens tapatybės dokumento rūšis, numeris, dokumentą išdavusi šalis, veido atvaizdas (nenustatytos asmens tapatybės Paciento asmens tapatybei patvirtinti/nustatyti);
  • Ypatingi Paciento asmens duomenys: valios pareiškimai, sveikatos priežiūros specialistų ir sveikatos priežiūros įstaigų pasirinkimai, ūgis, svoris, juosmens apimtis, kūno masės indeksas, kraujo grupė ir rezus faktorius, rizikos veiksniai, gyvenimo būdas (žalingi įpročiai), sveikatai kenksmingi ir pavojingi aplinkos veiksniai, neįgalumo lygis, darbingumo lygis, bendrieji pirminiai specialieji poreikiai, profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenys, taikytų vakcinacijų duomenys, persirgtų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, alerginių reakcijų pavadinimai ir kodai, artimųjų giminaičių paveldimų arba genetinių ligų diagnozių kodai, Paciento atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą faktas, parengti elektroniniai medicininiai dokumentai (įskaitant juos sudarančius duomenis bei metaduomenis), elektroninės medicininės pažymos (įskaitant jas sudarančius duomenis bei metaduomenis), nusiskundimų ir anamnezių duomenys, suteiktos sveikatinimo paslaugos (statistinių apskaitos formų, naudojamų duomenims apie suteiktas sveikatinimo paslaugas rinkti, formatu), ambulatorinio gydymo suvestinės (apsilankymų statusai, dienynai, išrašai ir kita), diagnozuotų ligų ar būklių pavadinimai ir kodai, taikyto gydymo būdai, atliktos procedūros ir operacijos (intervencijos), ilgalaikio stebėjimo duomenys, gydymas aistiniais preparatais, medicinos pagalbos priemonių taikymas, siuntimai konsultuoti, tirti, gydyti, paimti mėginiai, atlikti tyrimai, draustumo sveikatos draudimu požymis registravimo sveikatinimo paslaugoms gauti metu, išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai bei elektroniniai nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimai (asmens kodas, vardas, pavardė, nedarbingumo priežastis, nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpis, gimdymo data), išduoti leidimai dėl nedarbingumo bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo taisyklių nenumatytais atvejais (asmens kodas, vardas, pavardė, sveikatinimo įstaiga, kuriai skirtas leidimas (asmens kodas, pavadinimas), nedarbingumo laikotarpis), išskyrus valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančius duomenis);
 • Klinika sveikatinimo paslaugų teikimo bei šių paslaugų administravimo tikslu tvarko tokius Pacientų, gaunančių mokamas sveikatinimo paslaugas, asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninis paštas, duomenys apie sveikatą;
 • Klinika internetinio puslapio veikimo užtikrinimo ir statistinės informacijos surinkimo tikslu tvarko tokius Pacientų, besilankančių Klinikos internetinėje svetainėje, asmens duomenis: IP adresas;
 • Klinika nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, Pacientų registracijos vykdymo bei paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu, taip pat įrodinėjimo tikslu sprendžiant ginčus dėl paslaugų kokybės ir/ar nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarko tokius Pacientų, skambinančių į Įstaigą, asmens duomenis: telefono ryšio numeris bei kiti duomenys, kuriuos pokalbio telefonu metu pateikia pats duomenų subjektas;
 • Klinika prašymų ar skundų nagrinėjimo bei atsakymų rengimo tikslu tvarko tokius Pacientų, besikreipiančių su prašymais / skundais, asmens duomenis: prašyme ar skunde duomenų subjekto pateikti duomenys.

 

III. Iš kur Jūsų duomenis gauname?

 

Klinikos gali gauti duomenis iš šių duomenų teikėjų (skliausteliuose – jų valdomos informacinės sistemos):

 • Klinikoje dirbantys sveikatos priežiūros specialistai;
 • Sveikatos apsaugos ministerija (ESPBI IS);
 • Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registras ir Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistema „Sveidra“);
 • Teritorinės ligonių kasos;
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos („Sodros“ informacinė sistema);
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinė sistema);
 • Kitos sveikatos priežiūros įstaigos;
 • Tyrimus atliekančios laboratorijos;
 • Draudimo bendrovės, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis;
 • Pacientai.

 

IV. Kam jūsų duomenis teikiame?

 

Klinika savo tvarkomus duomenis gali teikti šiems duomenų gavėjams:

 • Sveikatos apsaugos ministerija;
 • Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos;
 • „Sodra“;
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;
 • Kita sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje gydomas ar slaugomas pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizė;
 • Tyrimus atliekančios laboratorijos;
 • Draudimo bendrovės, su kuriomis pacientas yra sudaręs sutartis;
 • Teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos teisės aktai;
 • Pacientai.

Klinika tvarko duomenis pati arba pasitelkdama subrangovus – duomenų tvarkytojus. Tais atvejais, kai pasitelkiami duomenų tvarkytojai, jiems gali būti perduoti pacientų asmens duomenys, jei tai reikalinga atliekant pavestas užduotis.

Duomenų tvarkytojai:

 • UAB „Medsystem“, Klinikos sveikatos informacinę sistemą (HIS) „POLIS“ tiekianti ir prižiūrinti įmonė;
 • UAB „Libonet“, trumpųjų žinučių (SMS) pacientams siuntimo paslaugą teikianti įmonė;
 • UAB „Interneto vizija“, Klinikos tinklalapio ir el. pašto talpinimo paslaugas teikianti įmonė.

Su visais duomenų tvarkytojais Klinika yra pasirašiusi duomenų tvarkymo sutartis ir konfidencialumo susitarimus, kuriais įpareigoja duomenų tvarkytojus laikytis konfidencialumo, Klinikos duomenų saugos taisyklų, BDAR normatyvų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių duomenų saugą ir duomenų subjektų teises.

 

V. Kiek laiko Jūsų duomenis saugome?

 

Duomenys saugomi tol, kol galioja viena iš šių sąlygų:

 • Duomenų subjektas ir Klinika yra galiojančios ilgalaikės paslaugų teikimo sutarties šalys;
 • Įstatymai arba Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos ar kitų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos sistemos institucijų reikalavimai įpareigoja Kliniką duomenis saugoti;
 • Klinika turi duomenų subjekto išreikštą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • Vyksta teisinis ginčas, kuriame duomenų subjektas yra viena iš šalių.

Kai nei viena iš aukščiau paminėtų sąlygų nebegalioja, Klinika pasilieka teisę saugoti asmens duomenis dar 3 metus, o tada juos sunaikinti arba nuasmeninti taip, kad juos susieti su duomenų subjekto tapatybe būtų neįmanoma.

 

VI. Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

 

Duomenų subjektai turi teisę:

 • Sužinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą (teisė būti informuotam). Duomenų subjektai informuojami apie jų asmens duomenų tvarkymą bei tvarkymo tikslus:
  • Pateikiant šią informaciją paciento sutikimo dėl duomenų tvarkymo formoje;
  • Skelbiant šią informaciją informaciniuose skelbimuose Klinikos patalpose;
  • Atsakant į duomenų subjektų užklausas dėl duomenų tvarkymo.
  • Susipažinti su Klinikos tvarkomais asmens duomenimis. Duomenų subjektui pateikus prašymą peržiūrėti tvarkomus asmens duomenis, Klinika privalo pateikti duomenų subjektui visus tvarkomus duomenis apie jį. Neatlygintinai tokius duomenis Klinika vienam duomenų subjektui teikia 1 kartą per kalendorinius metus.
  • Reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie yra netikslūs. Duomenų subjektui pateikus prašymą ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis. Klinika nedelsdama tokius asmens duomenis patikrins ir, jeigu reikia, ištaisys.
  • Reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymo nuostatų (teisė būti pamirštam). Duomenų subjektui pateikus prašymą sunaikinti neteisėtai, nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą. Klinika nedelsdama tokius asmens duomenis patikrins ir, jeigu tai neprieštarauja esamiems teisės aktams, sunaikins.
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus bei panaikinti apribojimus;
  • Atšaukti savo sutikimą dėl duomenų tvarkymo ir/arba dėl tiesioginės rinkodaros;
  • Gauti kopiją visų savo asmens duomenų, kuriuos yra pateikęs Klinikai, kad galėtų pats juos perduoti kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);
  • Sužinoti apie duomenų saugumo pažeidimus, kurie galėjo paveikti jo asmens duomenis. Duomenų subjektų informavimo apie duomenų saugumo pažeidimus būdai pasirekami atsižvelgiant į aplinkybes:
   • Tiesioginis informavimas el. paštu arba SMS žinutėmis, kai pažeidimas paveikė nedidelę dalį visų duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi Klinikoje;
   • Masinis informavimas, kai pažeidimas paveikė ar galėjo paveikti visus arba didelę dalį duomenų subjektų, kurių duomenys tvarkomi Klinikoje. Masiniam informavimui Klinika naudoja įrašus savo Facebook puslapyje ir pranešimus savo tinklalapyje.

 

Norėdami pasinaudoti aukščiau išvardintomis duomenų subjektų teisėmis, privalote pateikti prašymą. Prašymas gali būti laisvos formos, bet jame turi būti nurodyta:

 • Duomenų subjekto vardas, pavardė ir asmens kodas;
 • Kontaktinis telefono numeris ir/arba el. pašto adresas;
 • Veiksmas, kurį prašoma atlikti;
 • Duomenų subjekto parašas;
 • Prašymo data.

 

Prašymas gali būti įteikiamas popierine forma, jei jį įteikia pats duomenų subjektas ir parodo asmens tapatybės dokumentą, arba elektronine forma, jei jis pasirašytas galiojančiu kvalifikuotu elektroniniu duomenų subjekto parašu. Prašymas nebus vykdomas, jei jis nėra pasirašytas arba jei pasirašytas kito asmens negu prašyme nurodytas duomenų subjektas (išskyrus kai pareiškėjas yra duomenų subjekto įgaliotas atstovas). Žodine forma prašymai nepriimami.

 

Visus duomenų subjektų prašymus Klinika privalo išnagrinėti ir išspręsti/įvykdyti arba pagrįstai atsisakyti vykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo įteikimo dienos.

 

Klinika gali atsisakyti vykdyti prašymą, jei jo įvykdymas pažeistų galiojančius teisės aktus (pvz. prašymas sunaikinti asmens duomenis, kai duomenų subjektui prieš 2 dienas buvo suteiktos paslaugos, apmokamos iš VSDF lėšų – tokiu atveju Klinika negali sunaikinti paciento asmens duomenų) ar kitų duomenų subjektų interesus (pvz., prašymas peržiūrėti patalpų vaizdo stebėjimo kamerų įrašus) arba būtų neproporcingai sudėtingas arba imlus darbui (pvz., prašymas pateikti visus patalpų vaizdo stebėjimo kamerų įrašus, kuriuose atvaizduotas duomenų subjektas).

Skambinkite ir rašykite

Vėtrungės klinika
Paryžiaus Komunos g. 10A,
Klaipėda

 

 

Registratūra :

Ginekologinė klinika
Kuncų g. 12-54,
Klaipėda

 
 
 Registratūra:
.

Siųskite užklausą

Partneriai:

 
 
 
 
 
 
 
        

 

 

 

 

 

Kontaktai

"Vėtrungės klinika"

Paryžiaus Komunos g. 10 A
LT - 91151, Klaipėda
Tel./Faks. (8 46) 41 05 70
Mob. tel. +370 698 871 97
E. paštas: administracija@vetrungesklinika.lt

Ginekologinė klinika

Kuncų g. 12-54,
LT - 95205, Klaipėda

Mob. tel. +370 698 874 98

Privačios klinikos darbo laikas:

I-IV: 8.00 - 19.00

V: 8.00 - 18.00 (registratūra)

V: 8.00 - 19.00 (baseinas)

VI-VII: nedirbame


 


 
 

 
 

Bendraukime Facebook